7 สิงหาคม 2557

08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการดำเนินการตามประกาศ คสช. เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวม ของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับ ผบช. , รอง ผบช. , ผบก. , รอง ผบก. ,และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.20140808-185536-68136076.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์