My Profile

 
พลตำรวจตรียิ่งยศ เทพจำนงค์

ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  (รองผบช.ปส.)

การศึกษา

 • ประถมศึกษา   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 • มัธยมศึกษา    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ส.ก.102)

                               โรงเรียนเตรียมทหาร (นตท.25)

 • อุดมศึกษา      รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

                               โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.41)

 • ปริญญาโท     อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

                              มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาเอก    ปรัชญา (Dissertation Title; Adorno on Jazz Music: A Critical Study)

                              มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภารกิจพิเศษ

 • อาจารย์พิเศษ วิชาปรัชญาการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์พิเศษ วิชาสุนทรียศาสตร์ และ ปรัชญาการเมือง ระดับบัณฑิตศีกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ วิชาการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ
 • อาจารย์พิเศษ วิชาการประชาสัมพันธ์โดยสื่อใหม่ (New Media) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 • ผู้ดำเนินรายการ และผู้สนับสนุนรายการ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม F.M.99.5
 •