Month: January 2016

ไทยกับอาชญากรรมข้ามชาติหลังเปิดประชาคมอาเซียน

ไทยกับอาชญากรรมข้ามชาติหลังเปิดประชาคมอาเซียน Slide สรุปคำบรรยาย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประเทศไทย กับอาชญากรรมข้ามชาติหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน from Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD