Month: August 2014

7 สิงหาคม 2557

08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการดำเนินการตามประกาศ คสช. เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวม ของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับ ผบช. , รอง ผบช. , ผบก. , รอง ผบก. ,และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.

5 สิงหาคม 2557

เวลา 08.30 น. พร้อมสระแก้ว 3 , สระแก้ว 7 , รรท.ผกก.กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.ฯ ,และ เวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการ นโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว เวลา 11.00 น. พร้อม สระแก้ว 5 , รอง ผวจ.สระแก้ว , ข้าราชการพลเรือน , ตำรวจ , ทหาร ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เวลา 17.00 น. […]

4 สิงหาคม 2557

เวลา 10.30 น. พร้อม คลองลึก 2 ,และสหวิชาชีพ จว.สระแก้ว ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ เวลา 16.00 น. พร้อม ผวจ.สระแก้ว , นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ทหาร ,และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ร่วมแถลงข่าวจับกุมสินค้าลักลอบหลบหนีภาษีศุลกากร และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

1 สิงหาคม 2557

เวลา 09.00 น. มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 35 เรื่อง การปฏิบัติการข่าวสารสำหรับตำรวจ ณ ห้องเรียนหลักสูตร (ห้องครูนก) ฝอ. วตร.