Day: August 23, 2014

22 สิงหาคม 2557

เวลา 10.00 น. เดินทางมาเป็นวิทยากรอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูผู้รับผิดชอบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เวลา 12.00 น. มาร่วมประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกัมพูชา ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศฯ เวลา 14.00 น. ร่วมงานพิธีเทกระจาด โดยท่านเสนาะ เทียนทอง เป็นประธาน ณ โรงเจ อ.อรัญประเทศ