Day: August 18, 2014

18 สิงหาคม 2557

09.00-15.00 น. เป็นวิทยากร บรรยายแก่ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ-รองผู้บังคับการ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558