Day: August 5, 2014

5 สิงหาคม 2557

เวลา 08.30 น. พร้อมสระแก้ว 3 , สระแก้ว 7 , รรท.ผกก.กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.ฯ ,และ เวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการ นโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว เวลา 11.00 น. พร้อม สระแก้ว 5 , รอง ผวจ.สระแก้ว , ข้าราชการพลเรือน , ตำรวจ , ทหาร ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เวลา 17.00 น. […]