Day: August 1, 2014

1 สิงหาคม 2557

เวลา 09.00 น. มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 35 เรื่อง การปฏิบัติการข่าวสารสำหรับตำรวจ ณ ห้องเรียนหลักสูตร (ห้องครูนก) ฝอ. วตร.